img img img img

Yaşlılık Psikiyatrisi

Yaşlılık Psiyatrisi

Heading Title

Button Text

Yaşlılık Psikiyatrisi (Geriatrik Psikiyatri) yaşlılarda görülen ruhsal hastalıklar ve özellikle nörobilişsel bozuklukların tanı ve tedavisi ile ilgilenen psikiyatri dalıdır.
İnsan ömrünün yıllar içerisinde uzamasıyla birlikte tüm dünyada yaşlı popülasyon arttı. Yaşlılık olarak ifade edilen sürenin artmasıyla ve bu dönemde geçirilen süre uzadı. Bu durum yaşlılarda psikiyatrik ruhsal sorunların daha fazla görülmesine yol açtı.

Yaşlılarda Nöro-psikiyatrik değerlendirme, detaylı bir anamnez ve fiziksel muayeneyi içermelidir. Yaşlı nüfusta yaşa bağlı fizyolojik değişiklikler, psikososyal dinamiklerin değişimi, eşlik eden tıbbi hastalıklar, bilişsel yetiler ve nörolojik bulgular değerlendirilir.

Psikiyatrik değerlendirme sonrası laboratuvar ve görüntüleme tetkiki gerekebilmektedir. Genç popülasyondan farklı olarak yaşlı popülasyonda bu tetkiklerin değerlendirilme gereksinimi daha fazla olabilmektedir. Bazı durumlarda ilgili branş uzman hekimlerinden konsültasyon istemi yapılabilir.

Bütünsel bir değerlendirme sonrası oluşturulacak tedavi, tamamen kişiye özel planlanır. İlaç tedavisi ve gerekli durumlarda psikoterapi eklenebilmektedir. Hastanın kronik ek hastalıkları, kullandığı diğer ilaçlar mutlaka göz önünde bulundurulur. Psikoterapi bilişsel yetilerin korunmasını gerekli kıldığı için, hastanın bilişsel düzeyine göre tedavi planı oluşturulur.

Demans, kişinin çeşitli sebeplerle günlük yaşantısını bozacak düzeyde bir ya da daha fazla bilişsel yetisini kaybetmesiyle karakterizedir. Demansın çeşitleri vardır, en sık görülen Demans tablosu Alzheimer Hastalığıdır.

Unutkanlığın birden çok sebebi olabilir. Her unutkanlığa demans demek mümkün değildir. Unutkanlık şikayetinin demans açısından değerlendirilmesi için detaylı bir Nöropsikiyatrik muayene yapılması gerekir.

Deliryum genellikle yaşlı popülasyonda başka bir tıbbi duruma bağlı gelişen, hızlı bir şekilde (günler-saatler içerisinde) meydana gelen bilinç değişikliğidir. Acil tıbbi durumdur.

Demans tanısı konulabilmesi için detaylı bir Nöropsikiyatrik muayene gerekir. Gerekli durumlarda nörpsikometrik değerlendirme, Beyin MR ve Nöroloji Uzman Hekim konsültasyonu istenebilir.